Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BİLİN YAZILIM VE BİLİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği ilkesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı A.Ş. (kısaca “Bilin” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından www.bilin.com , humanistakademi.com , bilinakademi.com sitemizi (kısaca “Site” olarak anılacaktır) ziyaret eden siz değerli ziyaretçilerimizi, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanan kullanıcıları, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, işbirliği içinde olduğumuz şirketleri ve tedarikçilerimizi , kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak bilgilendirmek/aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Site üzerinde herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla giriş yapan gerçek kişiler işbu Aydınlatma metni kapsamında “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır. Site’ye giriş yapan tüm Kullanıcılar, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususları okumuş ve anlamış kabul edilirler.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ NEDENİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamında, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Bu anlamda ad, soyadı, iletişim bilgileri, vb. tüm bilgiler kişisel veri sayılmaktadır. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

Kullanıcılara ait kişisel veriler; Site ziyaret edildiğinde ve kullanıldığında, Sitemiz üzerinden demo talebi yapıldığında, Site üzerinden e-posta, telefon gibi haberleşme araçları ile ulaşıldığında, tarafımızdan düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, şirketimizi ziyaret ettiğinizde, eğitim talebi ve bülten kaydı alındığında, Site'de yer alan bir form doldurulduğunda, Site üzerinden Bilin ile iletişime geçildiğinde ve kariyer olanakları kısmında otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamlarda, KVKK 5. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde gerek Sözleşmelerimizin kurulması, takibi ve yürütülmesi, gerekse olası hukuki uyuşmazlıklar bakımından delil olarak kullanılması amacıyla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda toplanabilmektedir. Şirket merkezimizde güvenlik amacıyla uygun yer ve sayıda kamera ile görüntü kaydı ve telefon görüşmelerinde ses kaydı yapılmakta olup amaca bağlı olarak toplanan veriler KVKK kapsamında adli makamlar ile emniyet güçlerinin talebi hariç üçüncü kişilere aktarılmaz.

Kullanıcı’dan alınan kişisel veriler başlıca şunlardır:
- Ad-soyad
- Adres
- İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası)

- Doğum tarihi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kullanıcılar’ın kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde, yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olmak üzere Bilin tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir. Bilin, Kullanıcıların kişisel verilerini;

Hizmet sunmak: Kullanıcılar’ın Site’ye erişimini sağlama esnasında herhangi bir sözleşme ihtiyacı yoktur. Bilin Kariyer Sitesi’nde Bilin ile Kullanıcılar arasında Site’nin kullanımı sebebiyle imzalanan Üyelik sözleşmesi ve gizlilik politikası metinlerinden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getirmek, Kullanıcılar’ın Site üzerindeki kullanımlarını gerçekleştirmek, kullanım kapsamında alınan hizmetleri Kullanıcılar’a sunmak ve gerektiğinde Bilin tarafından Kullanıcı ile iletişime geçilmesini sağlamak, iletişim faaliyetlerini yürütmek, pazarlama faaliyetlerini yürütmek, sözleşme süreçleri yürütmek, ürün ve hizmet satın alım süreçlerini yönetmek , sunmak, geliştirmek, ürünler ile ilgili destek hizmetlerini yönetmek , sunum, yazılım kurulumu, eğitim ve destek için uzaktan bağlantı sağlamak, Kullanıcı değerlendirme ve şikayet süreçlerini yönetmek, mevcut ve ileride çıkacak ürün ve hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapmak, referans göstermek, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini yönetmek, internet kullanımı esnasında sağlanan kişisel verilerin ve üyelik kaydı oluşturulması esnasındaki kimlik bilgilerinin doğrulamasını yapmak,

Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak: Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden Kullanıcı’nın site içi deneyimlerini zenginleştirmek, Bilin tarafından sunulan ürün ve hizmetleri Kullanıcılar’a tanıtmaktır.

İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek: Kullanıcılar’ın Site’yi güvenle kullanabilmesi için gerekli önlemleri almak, Kullanıcılar’ın işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak, hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetleri tespit etmek, engellemek veya soruşturmak, Kullanıcılar ile iletişime geçmek.

Yetkili makamların taleplerini karşılamak: Kanunen yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargı makamlarının görevleri kapsamında yürüttükleri faaliyetler için bilgi ve belge sunmak,

Yasal yükümlülükleri yerine getirmek: Yürürlükteki yasal düzenlemelerin veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlamak amaçlarıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde işlemektedir.

Ayrıca Bilin, Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Kullanıcı ile Bilin arasında geçerli olan kullanım koşulları, politika veya sözleşme konusu hizmetlerin sunulması için doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bilin’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kullanıcılar’ın kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi halinde; Bilin’in iş ortaklarıyla, hizmet sağlayıcılarla, Bilin’in hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, ortak çalışma yürüttüğü üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruşlarıyla, kolluk ve yargı makamlarıyla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşım her hal ve şartta, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8’inci ve “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9’uncu maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Kullanıcılar’ın kişisel verileri ancak açık rızaları ile veya Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen ve yukarıda belirtilen bir hukuki sebebin varlığı halinde aktarılmaktadır. Ayrıca, Kullanıcılar’a ait kişisel veriler bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin Kanunun öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli önlemler alınır.

ÇEREZLER (COOKIES)

Yukarıda belirtilen Bilin’e ait sitelerde çerez kullanılmamaktadır. Sadece www.bilin.com üzerinden ulaşabileceğiniz kariyer ekranına ait çerez kullanımı, ilgili sitede yer alan aydınlatma metninde açıklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SINIRI VE SÜRESİ

Kullanıcılar’ın kişisel verileri, yalnızca bir üst bölümde belirtilen amaçlarla ve bu amaçların gerektirdiği ölçüde işlenmekte olup, başka amaçlarla kullanılmamakta ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bilin tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı A.Ş misafirlerine sağladığı Hotspot internet kullanımı esnasında aldığı kişisel verileri 2 (iki) yıl süre ile saklayacağını Hotspot girişi esnasında kullanıcıların onayladığı “İnternet Kullanım Sözleşmesi”nde belirtmiştir.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEM VE TAAHHÜTLER

Bilin, Kullanıcılara ait kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde işlenmeyeceğini, kişisel verilere yetkisiz kişiler tarafından erişelemeyeceğini ve belirtilen süreler boyunca gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından muhafaza edilebilmesi adına teknik ve idari tedbirleri alacağını, gerekli denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

Bilin, bütün veri güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bilin’in herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

Bilin, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaz ve işleme amacı dışında kullanmaz.

Site üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde, Bilin, söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kullanıcılar, Kanun 11.madde kapsamında aşağıdaki haklara sahiptirler;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kullanıcılar, yukarıda yer alan haklarına ilişkin başvuruları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde bu talepleri dikkate alınmayacaktır.

Kullanıcılar, anılan başvuruyu kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemler veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Bilin’e iletebileceklerdir:

1) www.bilin.com adresinde ve aşağıda bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden İnsan Kaynakları bölümüne teslim edilmesi, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Cad. D Plaza No:52 Kat:4-5 34349 Beşiktaş/İstanbul adresine iletilmesi

2) www.bilin.com adresinde ve aşağıda bulunan formun doldurulup “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun bilin@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

Yukarıda sayılan yollarla yapılan başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
• Talep konusu,

• Bilin ile olan ilişkisi

Yukarıda belirtilen e-posta adresine yapılan başvuru dilekçelerinde de başvuran kişinin ıslak imzası bulunmalıdır.

Bilin’e iletilen talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

AYDINLATMA METNİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER

Bilin, işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Aydınlatma Metni, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.